Въпроси

Какво е Компресиран природен газ (метан)?

Метанът (CH4) е най-простият наситен въглеводород. Той е безцветен газ, без миризма, с температура на топене -182,5 °C и температура на кипене -161,5 °C. При -11 °С под налягане се втечнява. Той е основна съставна част на природния газ, образува се при процесите на разлагане на растителни материали в отсъствието на въздух. Отделя се в блатисти места, поради което се нарича още и блатен газ. Среща се в каменовъглените мини, където с въздуха образува експлозивна смес, известна като гризу, или рудничен газ. Типично за гризу е съдържанието на над 70% метан. Метан е и търговското наименование на природния газ, състоящ се от над 90% от наситения въглеводород.

Природният газ се определя като екологично гориво, което съдържа въглеводороди от групата на метана (СН 4) – 98%, етан (С2Н6) – 0,5%, пропан (С3Н8) – 0,2%, бутан (С4Н10) – 0,6%, пентан (С5Н12) – 0,01%, хексан (С6Н14) – 0,007% и малка част инертни газове – азот (N), въглероден диоксид (СО2), сероводород (HS) и водни пари (H2O). Природният газ съдържа 75% въглерод и 25% водород. Водородът е вторият по значение елемент от баланса на горивата, формиращ горивната им маса. По-високото съдържание на водород в горивото повишава реакционната му способност и скоростта на горивния процес. Всички течни въглеводородни горива – дизелово горива, котелно гориво, бензин, мазут, пропан-бутан и др. са с по-високо въглеводородно съдържание в сравнение с газообразния природен газ.
Природният газ е един от най-чистите, сигурни и полезни енергийни източници, при чието изгаряне не се създават продукти, замърсяващи околната среда. При пълно изгаряне на въглеводородите, най-малко количество кислород се усвоява при изгарянето на метана, като се отделя най-малко въглероден диоксид. Ниското относително тегло и произтичащата от това летливост на природния газ го прави безопасен при изтичане, а химическият състав доказва липсата на токсични елементи. Това от своя страна обуславя и екологичните предимства при употребата на метана спрямо останалите въглеводороди по отношение отнемането на кислорода от въздуха при изгарянето на горивата. В условията на усложняваща се екологична обстановка, както в страната, така и по света, при перманентен дефицит на нефт и нефтопродукти, нараства ролята на природния газ като гориво и енергоносител. За момента природният газ (метана) е единствената икономически оправдана екологична алтернатива на нарастващото потребление на основните невъзобновими изкопаеми природни енергоресурси. Приложението на природния газ като енергиен източник съответства с поетите ангажименти от протокола Киото за намаляване изхвърлянето на опасни вещества във въздуха.

Какви са предимствата на природния газ пред останалите горива?

Компресираният природен газ (КПГ) е енергийната алтернатива поради следните причини;
✓ Цената на КПГ е два пъти по-ниска в сравнение с тази на дизеловото гориво и промишления газьол и значително по-ниска от тази на пропан-бутана;
✓ Спестяване на разходи, включително работни заплати, за регулярно почистване на горелки и топлообменници;
✓ Спестяване на разходите за разпалване на котлите (при мазута), след газификацията те отпадат и се явават като допълнителна икономия;
✓ Гарантирано количество и качество на доставяния природен газ (невъзможни са кражби, загуби при пренос, или лошо качество на газта);
✓ Намаляване на вредните емисии и смога в атмосферата и допринасяне за опазване на околната среда. Това дава възможост за спазване ограниченията по отношение на допустимите емисии и също така за реализация на неизползвания остатък;
✓ Възвращаемост на инвестицията в обозримо кратки срокове;
✓ Изградените сградни газови инсталации могат да се използват без никакви промени и допълнителни инвестиции при присъединяване на обекта към газоразпределителната мрежа в района, когато тя бъде изградена.